ЛИНГВАФАН е акредитиран центар за странски јазици, член и основач на MAQS
(Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици).
Асоцијативна членка на EAQUALS (Европската асоцијација за квалитет
во наставата по странски јазици).