KОИ СМЕ НИЕ:

ЛИНГВАФАН е акредитиран центар за странски јазици, член и основач на MAQS
(Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици).
Асоцијативна членка на EAQUALS (Европската асоцијација за квалитет
во наставата по странски јазици).

Основан во 1990 год., со седиште во Скопје, со простории на три локации:

1. Аеродром: 02/2446 – 227

2. Центар: 02/3117 – 386

3. Тафталиџе 2: 02/3078 – 969

 

КОЈА Е НАШАТА ДЕЈНОСТ:

Општи курсеви по:
– АНГЛИСКИ, ГЕРМАНСКИ, АЛБАНСКИ, ГРЧКИ, ФРАНЦУСКИ, ИТАЛЈАНСКИ, ТУРСКИ, ШПАНСКИ, СЛОВЕНЕЧКИ, ШВЕДСКИ, РУСКИ и МАКЕДОНСКИ ЗА СТРАНЦИ;
– Забавиште на англиски јазик за деца од предучилишна возраст;
– Македонски за странци;
– Јазично тестирање и сертификација;
– Специјализирани курсеви по странски јазици
прилагодени на барањата на клиентите и јазичното ниво;
– Викенд курсеви;
– Преводи и конференциски преводи;
– Индивидуални јазични курсеви (еден на еден);
– Курсеви во простории на клиентите;
– Подготвителни курсеви за меѓународни испити;
– Јазично тестирање за издавање потврди.

КОИ СЕ НАШИТЕ СТУДЕНТИ:

– Деца од предучилишна возраст од 4 – 6 год;
– Деца од основно образование;
– Младинци;
– Универзитетски студенти;
– Возрасни;
– Професионални стручњаци;
– Странски студенти и експерти.

ПРОФИЛ НА КУРСЕВИТЕ:

– Oпшти, основни, напредни и специјализирани курсеви ниво А1 – С2
според CEFR (заедничка европска јазична рамка);
– Комуникативни курсеви по англиски и други странски јазици;
– Подготвителни курсеви за Кембриџ сертификати FCE, CAE, IELTS, TOEFL,
BEC, ILEC, BULATS;
– Специјализирани групни курсеви за деловна и професионална комуникација;
– Курсеви за обновување на знаењето;
– Англиски курсеви за специјална намена;
– Забавиште на англиски јазик;
– Индивидуални курсеви (еден на еден);
– Викенд курсеви;
– Преводи.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСЕВИТЕ:

– Модули од околу 80 часови во тек на една учебна година;
– Модули од околу 70 школски часови во времетраење од 16 недели;
– Интензивни модули од 40 – 48 школски часови во времетраење од 8 недели;
– На барање, флексибилни модули за курсеви по нарачка.