Scratch

Основи на програмирање (за деца 8-9 години)

Обука во Scratch е воведна обука, каде децата се стекнуваат со основни знаења за работа со компјутер,  креативно компјутерско работење и ги воведува учениците во основите на логичкото и програмерско размислување, и основите на компјутерски дизајн.

Содржина на курсот Scratch:

 • Zапознавање со интерфејсот на Scratch
 • Блокови за движење.
 • Блокови за завртување и насока
 • Креирање на проекти со ограничен збир на блокови
 • Багови и методи на дебагирање
 • Анимација со блокови за
 • Проект –колаж
 • Блокови за звуци и едитор на звуци во Scratch.
 • Paint editor во Scratch
 • Анимација на карактери
 • Мои блокови – функции во Scratch
 • Блокови за позадини. Сцени – проект приказна
 • Услови. Sensing (ask and answer)
 • Оператори
 • Изработка на квиз
 • Индивидуален проект и презентација на проектот

Времетраење (4 месеци, термините се еднаш неделно по 90 мин.)

 

Обука во Scratch Adv е втор дел обука, која следи по завртшувањето на Scratch.

Во програмата од оваа обука се надградуваат концептите од првата обука во Scratch, и се воведуваат нови концепти преку практична работа на проекти, како и  изработка на 2D игри .

Содржина на курсот Scratch Adv:

 • Напредни концепти – video sensing,  cloning
 • Екстензија Pen
 • Блокови за контрола
 • Променливи
 • Елементи на игра
 • Изработка на 2D игри
 • Работа со листи
 • Низи и проекти со текстуални низи
 • Дебагирање
 • Завршен проект

Времетраење (4 месеци, термините се еднаш неделно по 90 мин.)

Инфо: 076 748 848

ЛингваФан