Општи курсеви по:
– АНГЛИСКИ, ГЕРМАНСКИ, АЛБАНСКИ, ГРЧКИ, ФРАНЦУСКИ, ИТАЛЈАНСКИ, ТУРСКИ, ШПАНСКИ, СЛОВЕНЕЧКИ, ШВЕДСКИ, РУСКИ и МАКЕДОНСКИ ЗА СТРАНЦИ;
– Забавиште на англиски јазик за деца од предучилишна возраст;
– Македонски за странци;
– Јазично тестирање и сертификација;
– Специјализирани курсеви по странски јазици
прилагодени на барањата на клиентите и јазичното ниво;
– Викенд курсеви;
– Преводи и конференциски преводи;
– Индивидуални јазични курсеви (еден на еден);
– Курсеви во простории на клиентите;
– Подготвителни курсеви за меѓународни испити;
– Јазично тестирање за издавање потврди.

ЛингваФан