Видови курсеви, фонд на часови ив реметраење

Класификацијата на јазичните курсеви и нивоа во Лингвафан се придржува во се според заедничката јазична европска референтна рамка (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE – CEFR) и тоа

 • Курсеви за деца по англиски јазик
 • Игротека I и II, за деца од предучилишна возраст од 4 до 6 год,
  градинка и забавиште (CEFR level A0 – preschool), 2 х неделно по 60 мин. Курсот трае цела година (2 полугодија);
 • Подготвителни детски курсеви I и II за деца
  (CEFR level A01 и A02 – young learners), 2 х неделно по 60 мин.
  Курсевите траат цела година (2 полугодија);
 • Детски курсеви I, II, III и IV за деца од III и повисоко одделение
  (CEFR level A1-1 – beginners, A1-2 – elementary, А2-1 – preintermediate
  level 1 и А2-2 – preintermediate level 2), 2 х неделно по 60 мин. Курсевите траат цела година (2 полугодија).
 • Курсеви за младинци по англиски јазик
 • Младински = гимназиски курсеви I, II, III и IV, за ученици
  (CEFR level B1-1 – intermediate level 1, CEFR level B1-2 – inter­mediate level 2, CEFR level B2-1 – upper intermediate level 1 и CEFR level B2-2 – upper intermediate level 2), 2 х неделно по 60 мин.
  Курсевите траат цела година (2 полугодија);
 • Напредни курсеви за младинци = пост-гимназиски за меѓународна
  диплома FCE,-B2 Advanced (CEFR level C1 – advanced, CEFR level C2  и CEFR level C2 – very advanced proficiency),
  2 х неделно по 60 мин.
  Курсевите траат цела година (2 полугодија);
 • Напредни курсеви за младинци = пост-гимназиски за меѓународна
  диплома FCE-B2, Advanced (CEFR level C1 – advanced, CEFR level C2  и CEFR level C2 – very advanced proficiency),
  2 х неделно х блок од 2 школски часа (2х90 мин).
  Курсевите траат цела година (1 полугодиe).
 • Курсеви за возрасни по англиски јазик
 • Сите курсеви од редовната програма (од I до VIII степен),
  + курсеви за комуникација, граматика, деловен англиски,
  курсеви за подготовка за приемен испит во високото образование,
  курсеви за освежување на знаењата, специјализирани курсеви за одделна стручна област, 2 х неделно х блок од 2 школски часа (2х90 мин).
  Вкупен фонд 65 часови X 45 ин
 • Интензивни курсеви од редовната програма (од I до VIII степен),
  + курсеви за комуникација, граматика, деловен англиски,
  курсеви за подготовка за приемен испит во високото образование,
  курсеви за освежување на знаењата, специјализирани курсеви за одделна стручна област, 3 х неделно х блок од 2 школски часа (3х90 мин).
  Вкупен фонд 48 часa X 45 мин
 • Курсеви за деца по други странски јазици
 • Сите курсеви по грчки, албански, италијански, француски, германски,
  2 х неделно х 60 мин.
  Секој курс трае една школска година (2 полугодија);
 • Курсеви за возрасни по други странски јазици
 • Сите курсеви од редовната програма (од I до VIII степен) по грчки, албански, италијански, француски, германски,
  2 х неделно х блок од 2 школски часа (2х90 мин).
  Вкупен фонд 64 часови X 45 мин;
 • Интензивни курсеви од редовната програма (од I до VIII степен) по грчки,
  албански, италијански, француски, германски,
  3 х неделно х блок од 2 школски часа (3х90 мин).
  Вкупен фонд 48 часa X 45 мин.
 • Подготовка за меѓународни испити IELTS, TOEFL***
ЛингваФан