Лингвафан го гарантира квалитетот во наставата пред се со усогласување на своите наставни програми со заедничката европска референтна рамка за јазици CEFRL. Наставата се одвива според пропишаните европски стандарди за квалитет кои се однесуваат на квалитет на наставниот кадар, квалитет на училишниот објект, квалитет на комплетната услуга која ја добиваат сите слушатели, обезбедување и пратење на напредокот и континуитетот во изучувањето на јазикот, и давање соодветен feedback на секој слушател поединечно.

Останати чинители кои го  обезбедуваат  квалитетот:

  • Редовни тестирања на кандидатите
  • Следење на современите текови во наставата по странски јазици
  • Анкетирање на слушателите, со цел прилагодување на наставата за нивните потреби и барања
  • Реинсепкција на секои 3 години, за потврдување на квалитетот во наставата
  • Задоволни слушатели
ЛингваФан