Нашето училиште  врши ПОДГОТОВКА за полагање на меѓународен испит по француски јазик и тоа :

 

Delf/Dalf (меѓународно признат испит по француски јазик-Diplome d’еtudes en langue francaise/Diplome approfondi de langue francaise, изработен од Министерството за образование на Франција ), за нивоата А1,А2,В1,В2,С1 и С2.

ЛингваФан