Нашите курсеви се единствени затоа што ги обучуваат учесниците, успешно да го применат знаењето кое е стекнато на курсот!

Во наставата користиме комуникативен пристап, а главната стратегија на нашата настава е ситуациско учење. Тоа значи дека на курсевите не предаваме само теоретско знаење здодевни текстови од учебниците, туку симулираме реални ситуации во кои кандидатите треба да земат активно учество, и да решат конкретни проблеми .

Во нашето училиште знаењето не се пренесува, туку се стекнува .